Priser

Alminnelig timepris

Advokatfirmaet Hein Bæra opererer med veiledende timepris fra kroner 1.500,- til kroner 3.500,- pr. time eksklusive mva. Prisen varierer etter sakens art, kompleksitet og tidsforbruk. Timeprisen i hver enkelt sak vil fremgå av vår oppdragsbekreftelse. Utlegg i anledning saken kommer i tillegg. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter for hver arbeidsøkt i saken.

Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfeller å kunne gå så vel over som under veiledende priser som angitt.

Oppdraget anses akseptert når oppdragsbekreftelsen er signert av advokaten og eventuelt avtalt salærforskudd er innbetalt. Vi påtar oss ikke ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Forsikringsdekning

I sakstyper som gjelder en tvist knyttet til en person eller gjenstand som er forsikret vil forsikringstakeren kunne ha en rettshjelpsdekning som er omfattet av forsikringen det tvistes om. Du oppfordres derfor til å gjøre deg kjent med hvilke forsikringer du har og omfanget på forsikringsdekningen av disse. Det vil ofte måtte påregnes en egenandel, samt en del (ofte 20%) av honoraret.

Straffesaker

I de fleste straffesaker dekker retten salær når det er tatt ut tiltale i saken. I forbindelse med varetektsfengsling dekkes utgifter til forsvarer alltid. Ved bistand under etterforskningen før eventuell tiltale er tatt ut må klienten normalt påregne å dekke utgiftene til advokat selv. Blir saken henlagt av politiet kan tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Fri rettshjelp/sakførsel

For spesielle sakstyper – og forutsatt at klienten er under grensen for inntekt/formue – vil det kunne oppnås fri rettshjelp. Det vil si at det offentlige dekker det vesentligste av utgiftene knyttet til saken. I de fleste tilfeller må det imidlertid påregnes betaling av egenandel. Vi viser til rettshjelploven på Lovdata. Du kan også bruke rettshjelpskalkulatoren for å finne ut om du kan ha rett på fri rettshjelp.

Personvernerklæring

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva vi samler inn

Personvernerklæringen nedenfor gir informasjon om hvorfor og hvordan personopplysninger behandles i Advokatfirmaet Hein Bæra. Behandlingsansvarlig er advokatfirmaet ved daglig leder.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger, og til bruk i formål som angitt her:

1. Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet: Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer med grunnlag i General Data Protection Regulation (GDPR) artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er Advokatfirmaet Hein Bæra pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 annet ledd nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da opplysninger etter GDPR artikkel 6 (1) bokstav c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).

2. Sakshåndtering: Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer med grunnlag i GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.

3. Informasjon om motparter og andre tredjeparter: Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer med grunnlag i GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

4. Straffedommer og lovovertredelser: Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer med grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.

5. Lagring/oppbevaring av saksdokumenter: Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelser til arkivering av pågående og avsluttede saker.

6. Fakturering: Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer med grunnlag i GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.

7. Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet: I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 – som regel privatklient eller kontaktperson hos en virksomhetsklient.

8. Informasjon om potensielle klienter: I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Behandlingen skjer med grunnlag i GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å ivareta kommersielle hensyn ved vår virksomhet.

9. Kunnskapsforvaltning: Herunder gjenbruk av dokumenter i senere saker. Personopplysninger som behandles i denne sammenheng er personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer med grunnlag i GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for interne læringsprosesser og for å arbeide mer effektivt.

10. Rekruttering: I denne sammenheng behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og evnetester. Behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet, skjer dette med grunnlag i samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.

11. Sikkerhet: I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølging av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer med grunnlag i GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslige forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer.

Advokatfirmaet Hein Bæra bruker videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Våre dataleverandører kan benytte datalagringssentre i EU/EØS-området og i USA. Disse vil være underlagt EU-U.S. Privacy Shield for ivaretakelse av våre klienters personvernrettigheter. I den grad konfidensialitet er nødvendig i kommunikasjon pr. e-post, vil det kunne treffes sikringstiltak for å hindre uautorisert innsyn i en slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen av om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokaten.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes dersom du trekker samtykket. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget, herunder bokførings- og regnskapsregler, bestemmer det. For øvrig:

  • Behandling av personopplysninger for å utføre advokatoppdrag: Lagres i 10 år etter avsluttet advokatoppdrag.
  • Behandling av personopplysninger for markedsformål: Lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold. Ved samtykke lagres opplysningene frem til samtykket tilbakekalles.
  • Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører: Lagres så lenge den aktuelle samarbeidspart eller leverandør er i kontraktsforhold med Advokatfirmaet Hein Bæra.
  • Behandling av personopplysninger avgitt i rekrutteringsprosessen: Lagres inntil søknadsprosessen er ferdig. For lagring utover rekruteringsprosessen innhentes det eventuelt samtykke.

Et samtykke til behandling av opplysninger som nevnt ovenfor kan når som helst trekkes tilbake. Advokatfirmaet Hein Bæra vil da ikke lagre opplysningene i det følgende, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å påberope deg dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som utgir seg for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å melde deg av nyhetsbrevet ved å følge avmeldingslenken i hvert nyhetsbrev. Du kan også ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi her har beskrevet, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan klage på Datatilsynets nettsider.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Vi etterstreber å ha oppdatert informasjon lett tilgjengelig på vår nettside.