Alminnelig timepris

Advokatfirmaet Hein Bæra operer med veiledende timepris fra kroner 1.500,- til kroner 3.500,- pr time eksklusive mva. Timeprisen i hver enkelt sak vil fremgå av vår oppdragsbekreftelse. Prisen varierer etter sakens art, kompleksitet og tidsforbruk. Utlegg i anledning saken kommer i tillegg. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter for hver arbeidsøkt i saken.

Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfeller å kunne gå så vel over som under veiledende priser som angitt.

Oppdraget anses akseptert når oppdragsbekreftelsen er signert av advokaten og eventuelt avtalt salærforskudd er innbetalt. Vi påtar oss ikke ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Rettshjelpsdekning

I sakstyper som gjelder en tvist knyttet til en person eller gjenstand som er forsikret vil forsikringstakeren kunne ha en rettshjelpsdekning som er omfattet av forsikringen det tvistes om. Det vil ofte måtte påregnes en egenandel, samt en del (ofte 20%) av honoraret.

Straffesaker

I de fleste straffesaker dekker retten salær når det er tatt ut tiltale i saken. I forbindelse med varetektsfengsling dekkes utgifter til forsvarer alltid. Ved bistand under etterforskningen før eventuell tiltale er tatt ut må klienten påregne å dekke utgiftene til advokat selv. Bli saken henlagt av politier kan tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Fri rettshjelp/sakførsel

For spesielle sakstyper –og under forutsetning av at klienten er under grensen for inntekt/formue. Vil det kunne oppnås fri sakførsel. Det vil si at det offentlige dekker det vesentligste av utgiftene knyttet til saken. Rettshjelpsloven er gjengitt på lovdata.no.